ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

19/02/2024 0001/2567
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ยพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3 (3-6) จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1399 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานวางแผนและประเมินผล ระดับ : 3 (3-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
05/02/2024 0012/2567
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักตรวจสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0009 - จนท.ตรวจสอบ ( 3-6 )สังกัด : สำนักตรวจสอบสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/02/2024 0008/2567
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและกำกับดูแลที่ดี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 01 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมกสังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน มีไหวพริบ มีความซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตเป็นสาธารณะ
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
4.5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1ตำแหน่ง
10/01/2024 0003/2567
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0 - ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการสังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอำนวยการ ระดับ : 0
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีความอดทน มีไหวพริบ มีความซื่อสัตย์
3 มีความเสียสละ มนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตเป็นสาธารณะ
4 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5 มีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน และคอมพิวเตอร์
โดยสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1ตำแหน่ง
09/01/2024 0004/2567
การรับสมัครบรรจุเพื่อเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา(ครั้งที่3)
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภาอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 28 มกราคม 2567

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
หรือติดต่อ hrsongkhlazoo@gmail.com
1ตำแหน่ง
14/12/2023 0040/2566
การรับสมัครบรรจุเพื่อเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา(ครั้งที่2)
-  ตำแหน่ง : 1341 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (ชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย) ในวันรับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)


วันและเวลาการสอบคัดเลือก
1.สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 5 มกราคม 2567
3.กำหนดการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ สวนสัตว์สงขลา เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ในวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยการติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารสวนสัตว์สงขลา และ www.songkhla.zoothailand.org

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
หรือติดต่อ hrsongkhlazoo@gmail.com
1ตำแหน่ง
08/12/2023 0091/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)
-  ตำแหน่ง : 241 - นักทรัพยากรบุคคล 3 (3-6)สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
05/12/2023 0019/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและพาะขยายพันธ์ละมั่งพันธุ์ไทย
-  ตำแหน่ง : 23 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง