สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟเบอร์ออฟติก พร้อมระบบ Smart Zoo ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟเบอร์ออฟติก พร้อมระบบ Smart Zoo ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๗๙,๐๐๐.๐๐  บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) click