สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ ประเภท ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๖,๐๙๗,๕๙๗.๐๐ บาท (หกล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ 

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click