สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click