สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 35,861,428.60 บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสตางค์) โดยมีราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click