สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,358,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click