สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๔๓,๙๐๖.๕๖ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยหกบาทห้าสิบหกสตางค์) โดยมีราคากลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click