สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สวนสัตว์สงขลามีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการงานปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๑ งานราคากลางของงานจ้างในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click