สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 สวนสัตว์สงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ งานราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click