สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   สวนสัตว์สงขลามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click