สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ ประเภท ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click