สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ ประเภท ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๘,๖๕๑,๓๕๘.๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click