สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๖๕๖,๙๙๒.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ราคากลางปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ราคากลาง click