ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

29/04/2021 0015/2564
ทดสอบระบบรับสมัครงาน
-  ตำแหน่ง : 0138 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 9
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
29/04/2021 0003/2564
รับสมัครลูกจ้างทุกประเภทที่ปฏิบัติงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 1787 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : คชอาณาจักร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์อัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
1. เป็นลูกจ้างทุกประเภทที่ปฏิบัติงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2. ปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
1ตำแหน่ง
22/04/2021 0014/2564
รับสมัครลูกจ้า่งชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อบรรตจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : 0144 - บุคลากร (3-6)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
18/03/2021 0003/2564
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา การบริหารจัดการ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา สถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์ ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2ตำแหน่ง
18/03/2021 0002/2564
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1ตำแหน่ง
12/03/2021 0008/2564
รับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer-CFO) ให้มายื่นใบสมัครด้วยตนเอง
-  ตำแหน่ง : 1000 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)สังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
03/03/2021 0001/2564
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 01/2564 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง