Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดนายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กำลังเปิดงานและร่วมสัมมนาเ ชิงปฏิบัติการ ‘เทคนิคและวิธีการกำหนดตัวช ี้วัดรายบุคคล (Individual KPIs) และจัดทำคู่มือตัวชี้วัดราย บุคคล Individual KPIs skills’ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการสวน สัตว์สงขลา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องของสวนสัตว์สงขลา เข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนางา นของ #สวนสัตว์สงขลา และ #องค์การสวนสัตว์ฯ ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา บุคลากรของหน่วยงานให้มีศัก ยภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับเกรียติจากนางปานจิต จินดากุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพย ากรบุคคล กรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ให้ความรู้และแนวทาง ต่างๆ ในการกำหนดและจัดทำคู่มือตั วชี้วัดรายบุคคล
t20200423132332_11764.jpg
t20200423132336_11765.jpg
t20200423132340_11766.jpg

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์