ราคาบัตร

นักท่องเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่

100 บาท

เด็ก

20 บาท

นักเรียนประถม - ปวช. (ในเครื่องแบบ)

20 บาท

ปวส. - มหาวิทยาลัย  (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ครู ทหาร ตำรวจ  (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ-สามเณร

ฟรีชาวต่างชาติ

ราคา

ผู้ใหญ่

150 บาท

เด็ก

70 บาทอัตราค่ารถ

ราคา

รถจักรยานยนต์

10 บาท

รถยนต์

50 บาท

รถบัส

60 บาท

อัตราค่าบริการรถนำชม                      

ราคา

เด็ก

15 บาท

ผู้ใหญ่

25 บาท


ค่าบริการแสดงความสามารถของสัตว์  

ราคา

การแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า


เด็ก

10 บาท

ผู้ใหญ่

20 บาท

การแสดงความสามารถของแมวน้ำ          


เด็ก

10 บาท

ผู้ใหญ่

20 บาท


* ธรรมเนียมค่าเข้าชมสวนสัตว์อัตรานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป *