ราคาบัตร

นักท่องเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่

100 บาท

เด็ก

20 บาท

นักเรียนประถม - ปวช. (ในเครื่องแบบ)

20 บาท

ปวส. - มหาวิทยาลัย  (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ครู ทหาร ตำรวจ  (ในเครื่องแบบ)

50 บาท

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ-สามเณร

ฟรี

ชาวต่างชาติ

ราคา

ผู้ใหญ่

150 บาท

เด็ก

70 บาท

อัตราค่ารถ

ราคา

รถจักรยานยนต์

10 บาท

รถยนต์

50 บาท

รถบัส

60 บาท

* ธรรมเนียมค่าเข้าชมสวนสัตว์อัตรานี้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 เป็นต้นไป *