สวนสัตว์สงขลา ใช้มาตราการการตรวจคัดกรอง นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันกับ Covid-19

สวนสัตว์สงขลา ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด #เชื้อไวรัสโควิด2019 โดยให้นักท่องเที่ยวและนักเรียนที่เข้าร่วม #แผนงานนำนักเรียนฯ ได้รับการวัดไข้และใช้เจลล้างมือก่อนเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์สงขลา เพื่อควบคุมและสร้างความมั่นใจในการท่องเที่ยว #สวนสัตว์สงขลา ในทุกระดับ