ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19

องค์การสวนสัตว์ ปิดสวนสัตว์ทั่วประเทศ 14 วัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 

วันนี้ (18 มีนาคม 2563) เวลา ๑๖.๑๕ น. ณ สำนักงานชั่วคราวบางโพ กรุงเทพมหานคร นายสุริยา  แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  กล่าวว่า องค์การสวนสัตว์ ขอปิดบริการสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563 เป็นเวลา 14 วัน ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 
มาตรการองค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดให้สำนักงานส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งศูนย์ป้องกัน และเฝ้าระวังภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมีประธานคณะทำงานทั้งในส่วนกลาง และสวนสัตว์ทั่วประเทศ  ให้ติดตามและเฝ้าระวัง โดยให้รายงานสถานการณ์มายังสำนักงานส่วนกลางทุกวัน เพื่อองค์การสวนสัตว์ จะรายงานต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
สำหรับแนวทางที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการมาก่อนปิดบริการสวนสัตว์ คือ 
1.จัดให้มีระบบคัดกรอง ณ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู เช่น หากพบไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วน 
2.จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการนักท่องเที่ยว
3.จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เช่น การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยวผ่านป้ายสื่อ และ เสียงตามสายภายในสวนสัตว์ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4.จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายนักท่องเที่ยว 
5.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ เช่นส่วนจัดแสดงต่างๆ ราวบันได ลูกบิดประตูห้องน้ำ เป็นต้น
6.แนะนำจุดพยาบาลสำหรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีมีมติให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด – 19 
สำหรับการปิดสวนสัตว์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่องค์การสวนสัตว์ จะดำเนินการดูแลสถานที่และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วน รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพถือเป็นโอกาสที่ดี