ข่าวดี สำหรับ ลูกค้า AIS รับสิทธิ์ เข้าสวนสัตว์ ลด 50%

ลูกค้า AIS เพียงกด *545*3*5# แล้วโทรออก
ยื่นรหัสประจำวัน รีบสิทธิ์ส่วนลดทันที 50%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์....
1 หมายเลข รับ 2 สิทธิ์ ต่อวัน
สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า AIS ที่มียอดใช้โทรศัพท์ เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์ ก่อนใช้สิทธิ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล ี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้า