ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED แนวนอนบริเวณซุ้มจำหน่ายบัตรยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED แนวนอนบริเวณซุ้มจำหน่ายบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click