สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก

      ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างออกแบบปรับปรุงค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน  ๑ งาน งบประมาณ ๑,๙๘๘,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น
      บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click