ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานติดตั้งระบบน้ำประปาบริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการงานติดตั้งระบบน้ำประปาบริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ-เพนกวินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 148,414.35 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์) นั้น
          บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click