ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 171,685.80 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click