สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  ๑ งาน งบประมาณ ๙,๕๖๘,๙๕๙.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น

                   บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click