สวนสัตว์สงขลา ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอนุบาลลูกนกแก้ว-มาคอว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอนุบาลลูกนกแก้ว-มาคอว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๖๒๕.๐๑ บาท (ห้าแสนสามพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)
         ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.zoothailand. org,www.zoothailand.org หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๕๙๘๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ  (เลขที่โครงการ ๖๒๑๐๗๑๓๐๔๘๒)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประกวดราคา click
ขอบเขตของงาน TOR click