ตะโขง/False Gharial, False Gavial (Tomistoma schlegelii)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตะโขงหรือจระเข้ปากกระทุงเหว มีขนาดใหญ่ปานกลาง ขนาดยาวได้ถึง 4.5 เมตร ตัวสีน้ำตาลแดงมีลายสีน้ำตาลเข้ม ปากเรียวยาวคล้ายปากปลาเข็ม หากแบนใหญ่ใช้ในการว่ายน้ำ

ถิ่นอาศัย :

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม

อาหาร :

เนื่องจากตะโขงมีปากขนาดเล็กอาหารที่กินจึงเป็นสัตว์จำพวก กุ้ง ปู ปลา แมลง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

ในแม่น้ำ ทะเลสาบ พวกมันชอบอาศัยอยู่บริเวณที่น้ำนิ่ง ๆ และป่าชายเลน

สถานภาพปัจจุบัน :

ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงการสูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2009) และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์หมายเลข 1 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ (CITES)

วัยเจริญพันธุ์ :

ตะโขงตัวเมียถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 5-6 ปี มันทำรังโดยพูนดินและวัชพืชขึ้นบนชายฝั่งเพื่อวางไข่ครั้งละ 20-60 ฟอง ช่วงในฤดูแล้งและไข่จะฟักเป็นตัวในช่วงต้นฤดูฝน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560